วันและเวลาอันเป็นมงคล
ในการปลูกต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ


วันอาทิตย์-เวลาเย็น

    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาหัว

วันจันทร์-เวลาสาย
    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาหัวเอาลำ

วันอังคาร-เวลาบ่ายแก่
    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาใบ

วันพุธ-เวลาเย็น
    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาดอก

วันพฤหัสบดี-เวลาสาย
    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอารวงเอาฝัก

วันศุกร์-เวลาเช้า
    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาลูกเอาผล

วันเสาร์-เวลาเย็น
    ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาราก (ถ้าเอาลูกให้ปลูกเช้า เอาใบให้ปลูกสาย)และต้องเป็นไม้ที่ให้คุณทั่วไป

หมายเหตุ
    ไม้เอาหัว เช่น คล้า ลิ้นมังกร
    ไม้เอาใบ เช่น ใบเงิน-ใบทอง โกสน
    ไม้เอาต้น เช่น ปาล์ม ไผ่ เป็นต้น